เกี่ยวกับ CGS-CIMB

 

พร้อมด้วยเครือข่ายสาขาและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก ในมากกว่า 20 ประเทศ  ทำให้ CGS-CIMB เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของเอเชีย 

Who we are?

ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

“บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” (CGS-CIMB) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542 ทะเบียนเลขที่ 0105542081800

เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยธนกิจ จำกัด” (TTS)

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามโครงการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของ “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)” (KTT)

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด” (BTSec) โดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 ต่อมาธนาคารไทยธนาคารฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai Bank) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CIMB Group Holdings Berhad (CIMBGH)
 • วันที่ 11 กันยายน 2552 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” (CIMBS) ปี 2555 CIMB Thai Bank ตกลงขายหุ้นทั้งหมดให้แก่ CIMB Securities International PTE LTD (CSI) นิติบุคคลประเทศสิงคโปร์และเป็นบริษัทในเครือ CIMBGH
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” (CGS-CIMB) เนื่องจาก CIMBGH และ China Galaxy Securities Co., Ltd. (China Galaxy) นิติบุคคลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือ CIMB Group Sdn Bhd และ China Galaxy International Financial Holdings Limited โดยตกลงถือหุ้นอัตรา 50:50 ใน CSI ปัจจุบัน CSI เปลี่ยนชื่อเป็น CGS-CIMB Securities International PTE LTD (CGS-CSI)
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 China Galaxy International Financial Holdings Limited ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน CGS-CSI เป็นจำนวน 74.99% และ CIMB Group Sdn Bhd ถือหุ้นใน CGS-CSI เป็นจำนวน 25.01%

ด้วยเครือข่ายสำนักงานสาขาและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค เรามีสำนักงานอยู่ทั่วโลกในกว่า 20 ประเทศเพื่อให้มุมมองแบบเอเชียอย่างแท้จริง เราอยู่ในฐานะประตูทางการเงินชั้นนำของเอเชียโดยมุ่งเน้นที่การวิจัยอย่างดีและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เราเป็นบริษัทที่ถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเน้นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนและการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน ธุรกิจของเราประกอบด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 

การประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (กระทรวงการคลัง)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กระทรวงพาณิชย์)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (กระทรวงการคลัง)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต (กระทรวงการคลัง)
 • หนังสืออนุญาตการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.)
 • หนังสืออนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.)

 

การเป็นสมาชิกในธุรกิจหลักทรัพย์

สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 7

สมาชิกตตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายเลข 32

สมาชิกตลาดตราสารหนี้ไทย (CGS-CIMB)

 

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 7 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้:

 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. การค้าหลักทรัพย์
 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 5. กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 7. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 8. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 9. การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อลูกค้าธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท

 1. นางจาง หยวน เมย์
 2. นายเกษม พันธ์รัตนมาลา
 3. นายซี คิ-ออง เลาว์ 
 4. นางซวี เลียง คาโรไลน่า ชาน (ประธานกรรมการ)
 5. นายพัชระนนท์ ชีวเกรียงไกร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
 6. นายปิง เต๋อ เหลียง

ทุนจดทะเบียน

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,800,000,000 บาท แบ่งเป็น 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ประเภทผู้ถือหุ้น

 1. นิติบุคคลประเทศสิงคโปร์ ชื่อ “CGS-CIMB Securities International PTE LTD”
  ถือหุ้นจำนวน 179,999,994 หุ้น (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99)
 2. บุคคลธรรมดา
  ถือหุ้นจำนวน 6 หุ้น

สำนักงานของบริษัท

สำนักงานแห่งใหญ่

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2841 9000 โทรสาร +66 2841 9096

เว็ปไซต์ www.cgs-cimb.co.th

สำนักงานสาขา

 1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร สาขาเต็มรูปแบบ 7 สาขา
 2. พื้นที่ต่างจังหวัด สาขาเต็มรูปแบบ 9 สาขา

ผลประกอบการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

 • สินทรัพย์รวม 10,499.81 ล้านบาท
 • หนี้สินรวม 7,617.80 ล้านบาท

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นายพัชระนนท์ ชีวเกรียงไกร

คณะกรรมการบริหาร

 1. นายพัชระนนท์ ชีวเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 2. นายซี คิ-ออง เลาว์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและปฏิบัติการ
 3. นายเกษม พันธ์รัตนมาลา ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

Corporate Governance Policy   https://www.cgs-cimb.co.th/cgscimbresourcesth/resources/Corporate Governance2023.pdf

Vision and Mission

วิสัยทัศน์

ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี มุ่งมั่นเพื่อความเป็นหนึ่งของสถาบันการเงินชั้นนำแห่งเอเซีย

พันธกิจ

เราเชื่อมต่อนักลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของการวิจัยและเครือข่ายที่กว้างขวางและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่ของเรา
เราพร้อมสร้างมูลค่าการลงทุนผ่านบริการทางการเงินที่ครอบคลุม ซึ่งสรรค์สร้างขึ้นจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเอเชีย

ทีมงานบริหารมืออาชีพ รอบโลก

หากทรัพยากรบุคคลเป็นรากฐานที่สำคัญของธุรกิจทั้งหมด ความสามารถของทีมบริหารมืออาชีพทำให้เราโดดเด่นในธุรกิจ ด้วยศักยภาพของสาขาบริษัท กว่า 2,000 แห่งใน 9 ประเทศและพันธมิตรทางธุกิจที่เชื่อถือได้ 6 แห่งทั่วโลก เราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและนำเสนอบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมโดดเด่นให้กับลูกค้าของเรา

×